Tenim caràcter integral, sent responsabilitat nostra, la selecció i contractació en nom propi dels tècnics necessaris per al desenvolupament de les obres i redacció dels corresponents projectes tècnics, la sol·licitud en nom de la Propietat de quantes llicències, permisos i autoritzacions resultin necessaris per a l'execució de l'obra i la posterior utilització de l'actiu.

L'execució i gestió directa de les obres de construcció de l'Actiu en els terminis compromesos, el control de costos i la qualitat dels materials, la reposició de voreres o qualssevol altres elements relatius a la urbanització de les finques que poguessin veure's afectades per les obres.

Tramitació i obtenció d'altes i enganxis, provisionals, i definitius, a tot tipus de serveis i subministraments. O la finalització de les obres i lliurament de l'Actiu a la propietat amb les llicències necessàries per a la seva utilització (incloent les llicències de primera ocupació o equivalents de les unitats resultants) i en perfectes condicions de terminació, acabat i funcionament.

Les nostres funcions com a promotor delegat comprenen la totalitat dels treballs necessaris per al disseny, tramitació de llicències i permisos.

Realitzem els projectes bàsics i d'execució necessaris per desenvolupar el programa de necessitats del client, juntament amb totes les modificacions que resultessin necessàries o que les parts poguessin acordar respecte a les obres, conforme al contracte que es ferm.

L'estudi de seguretat i de salut.

Qualsevol projecte tècnic (p.e. projecte d'instal·lacions, contra incendis, etc) que fos necessari per a l'adequada execució de la promoció.

Presentem els corresponents projectes tècnics a l'ajuntament corresponent, juntament amb els corresponents escrits o formularis de sol·licitud de llicències.

Supervisió de l'execució de les obres, efectuant-se labors de:

  • Supervisió i control de l'execució de les obres.
  • Coordinació en obra entre els diferents contractistes i subcontractistes, l'organisme de control tècnic i amb caràcter general, entre tots els agents que intervinguin en l'execució de les obres.
  • Control de les comandes de materials i subministraments i de la qualitat dels mateixos.
  • Organització de reunions periòdiques entre els contractistes, els subcontractistes i la direcció facultativa, assistència a les mateixes i elaboració d'actes.
  • Control de l'execució de les obres i de les variacions en les mateixes.
  • Control del compliment del planning de les obres previst i actualització del mateix, tot això amb l'objecte d'assegurar l'execució dels treballs en el cost, terminis i qualitats previstes.
  • Neteja i desenrunament de les obres, amb total retirada de quants materials, bastides, màquines i altres elements es trobaran en el finca o a l'edifici.
  • Coordinació de les visites d'inspecció de l'edifici.
  • Assumeix de l'obligació de vetllar per l'estricte compliment de les obligacions i prescripcions legals en matèria de seguretat i higiene en el treball, en particular en relació amb l'estudi i el pla de seguretat i salut que s'aprovin, sense que suposi increment de cost algun per a la Propietat.