Realitzem el manteniment d'edificis a les següents àrees: obra de paleta en general, fusteria, vidres, aïllaments, impermeabilitzacions, revestiments, aparells sanitaris, desguassos, lampisteria, calefacció i electricitat en general.

En definitiva, duem a terme treballs d'esquerdejats, enguixats, desembós de desguassos, substitució de taulells i rajoles, sanejament de filtracions d'aigua, reparació i/o substitució d'aixetes, vàlvules, aparells sanitaris i de cuina, reparació de panys, substitució de vidres, etc.